Phòng Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-SYT ngày 03/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-SYT ngày 09/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Bệnh viện;

Theo tinh thần thống nhất tại cuộc họp ngày 24/10/2019 và theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi:

 1. Vị trí, chức năng:
 2. a) Phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Chỉ đạo tuyến là phòng chức năng thuộc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.
 3. b) Phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện; hoạt động công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.
 4. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 5. a) Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt, ban hành tổ chức thực hiện;
 6. b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện, công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;
 7. c) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;
 8. d) Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện;
 9. e) Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện;
 10. f) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước;
 11. g) Đảm bảo việc lưu trữ, báo cáo, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo đúng Quy chế bệnh viện;
 12. h) Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;
 13. i) Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện trình Giám đốc xét duyệt, báo cáo cấp trên;
 14. j) Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, công tác chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên;
 15. k) Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện;
 16. l) Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các khiếu các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng của người bệnh;
 17. m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các khoa, phòng trong Bệnh viện và Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Chỉ đạo tuyến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

02553824555