BAN GIÁM ĐỐC

   

                                  SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI

                              BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số:             /QĐ-BVSN

                                 Quảng Ngãi, ngày  12  tháng 4  năm 2017

                                                                                        QUYẾT ĐỊNH

                       Về việc phân công nhiệm vụ tạm thời các thành viên trong Ban Giám đốc 

                                   GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuyến, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thanh, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Cao Tuấn, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phụ, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông báo số 252/TB-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đưa Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đi vào hoạt động;

          Theo tinh thần thống nhất tại cuộc họp ngày 05/9/2016 của Ban Giám đốc Bệnh viện về việc thống nhất phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, quy chế làm việc trong Ban Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công nhiệm vụ tạm thời của các thành viên trong Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi như sau:

  1. Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc bệnh viện

          1.1 Chịu trách nhiệm điều hành, phụ trách chung, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Bệnh viện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Bệnh viện;

1.2 Là chủ tài khoản, ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện được quy định.

  1. BSCKII Nguyễn Tấn Phụ, Phó Giám đốc

Tiếp tục điều hành công việc tại khoa Nhi cho đến khi Bệnh viện Sản Nhi di dời sang cơ sở mới, phụ trách công tác chuyên môn, viết qui trình kỹ thuật, phác  đồ điều trị cho Khối nhi (Hồi sức tích cực chống độc, Nhi sơ sinh, nhi nội tổng hợp, khoa nhiệt đới); thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Bệnh viện phân công.

Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

  1. BSCKII Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc

Tiếp tục điều hành công việc tại khoa Sản cho đến khi Bệnh viện Sản Nhi di dời sang cơ sở mới, phụ trách công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Bệnh viện phân công. Viết qui trình kỹ thuật, phác  đồ điều trị cho khoa Sản, khoa cấp cứu đa khoa.

Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

  1. Thạc sĩ Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc

           Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Bệnh viện phân công, tham gia hoạt động chuyên môn tại khoa Sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh khi BS Huỳnh Ngọc Thanh có yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ của Bệnh viện Sản Nhi: Giấy phép hoạt động, qui trình kỹ thuật Bệnh viện, hồ sơ ký kết mã thẻ với bảo hiểm y tế. Viết qui trình kỹ thuật, phác  đồ điều trị cho khoa Phụ.

Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc phân công cụ thể hoặc ủy quyền.

          Điều 2. Quy chế làm việc của Ban Giám đốc

          Quy chế làm việc của Ban Giám đốc được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh. Ngoài việc phối hợp tốt trong Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công phụ trách, các thành viên trong Ban Giám đốc còn có trách nhiệm thực hiện tốt quan hệ công tác với các khoa, phòng cũng như các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

1.Giám đốc

Là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên trực tiếp về lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Bệnh viện, khi Giám đốc đi vắng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Giám đốc;

  1. Các Phó Giám đốc

Được Giám đốc phân công phụ trách điều hành từng mặt công tác, chủ động giải quyết công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công khi trực tiếp giải quyết.

Quan hệ công tác giữa các Phó Giám đốc là quan hệ phối hợp trách nhiệm, cùng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của Bệnh viện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,  nếu công việc vượt quyền hạn hoặc khả năng của Phó Giám đốc thì báo cáo Giám đốc quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác chưa có trong quyết định này sẽ thực hiện theo Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy định, quy chế hiện hành của Bệnh viện và pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, khi cần điều chỉnh theo yêu cầu mới thì Giám đốc xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công việc sau khi bàn bạc thống nhất trong Ban Giám đốc.

Khi Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động, sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Giám đốc theo tình hình thực tế hoạt động.

Điều 4. Các thành viên trong Ban Giám đốc, các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

                                                  GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (b/c);

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, TCCB.

 

 

 

                                         

                                        Nguyễn Đình Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỨ MỆNH

Khám và điều trị, sàng lọc tầm soát bệnh tật cho người dân trong tỉnh về lĩnh vực Sản phụ-Nhi khoa và các chuyên khoa khác toàn diện có chất lượng, hướng đến một bệnh viện hài lòng người bệnh.

 

TẦM NHÌN

Bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của tỉnh Quảng Ngãi, có thương hiệu trong nước giúp cho người dân trong tỉnh khám chữa bệnh tại địa phương, kết nối tinh hoa, nâng tầm dịch vụ, khẳng định vị thế, uy tín trong khu vực và trong nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, chuyên khoa, chuyên sâu, có phẩm chất đạo đức tốt, áp dụng rộng rãi công nghệ tiến tiến nền y học trong, ngoài nước để định hướng xây dựng, và không ngừng phát triển.

02553824555