Lịch sử hình thành phát triển

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở khoa Sản, khoa Nhi và khoa Ngoại Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016  của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi là Bệnh viện chuyên khoa hạng II và là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Được quy định tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh.

Dự án Bệnh viện Sản - Nhi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 25/10/2012, được xây dựng mới trên cơ sở của Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ) với diện tích 24.600 m2 , quy mô 300 gường bệnh, cao 05 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 27.398 m2­­.

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Bệnh viện;

02553824555