Phòng Tổ chức Cán bộ.
  1. Nhân sự

Số lượng cán bộ: Phòng TCCB gồm 04 nhân sự, trong đó:

ThS.Cao Thị Bích Thảo – Phó trưởng phòng TCCB

Hình 1. Nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ

  1. Cơ sở vật chất

- Phòng TCCB đặt tại tầng 5 khu B – Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi

- Phòng làm việc được trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị văn phòng.

Hình 2: Phòng làm việc của Phòng TCCB

  1. Chức năng nhiệm vụ

a) Chức năng

 Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

 Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, an toàn vệ sinh lao động, Quản lý nhân sự, an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

 - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện;

 - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí, điều động nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức, bảo đảm chất lượng công tác, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế;

- Xây dựng đề án, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

- Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học;

- Tổ chức tuyển dụng;

- Tổ chức, triển khai thực hiện công tác đánh giá, nhận xét công chức, viên chức và người lao động định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp trên;

- Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập hằng năm tại đơn vị hoặc theo yêu cầu của cấp trên;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho công chức viên chức;

- Bảo hiểm xã hội;

- Lao động tiền lương;

- An toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Theo dõi và trình Giám đốc ký thực hiện làm thêm giờ, chấm công của CCVC hàng tháng;

- Theo dõi và ký tổng hợp phép, nghỉ không hưởng lương của công chức, viên chức và người lao động hàng tháng; Theo dõi và trình ký phép công tác, du lịch nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động;

- Theo dõi, quản lý hồ sơ khám sức khỏe của công chức, viên chức và người lao động trong Bệnh viện;

- Tham mưu xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế làm việc bệnh viện;

- Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng và cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các khoa/phòng tổ chức học tập, nâng cao Y đức, Quy tắc ứng xử, Quy định về chế độ giao tiếp trong đơn vị cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động;

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện;

- Quản lý về nhân lực, quân sự, an ninh quốc phòng trong bệnh viện. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, ..., chính sách, văn hóa, ngoại ngữ,... để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của toàn thể nhân viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

  1. Các hoạt động tiêu biểu và thành tích đạt được

- Phòng TCCB nhiều năm liền đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc.

- Phòng TCCB là đầu mối tổ chức nhiều hoạt động như:

Hình 3: Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi

Hình 4: Tập huấn Y đức tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi

Hình 5: Tập huấn An toàn lao động tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi

Hình 6: Tập huấn giao tiếp ứng xử tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi

Hình 7+8: Trao Quyết định bổ nhiệm Điều dưỡng trưởng một số khoa

02553824555