Phòng Hành chính-Vật tư & TTBYT.
  1. Nhân sự

Phòng HCVT&TTBYT có tổng cộng 22 nhân sự, chia làm 03 Tổ gồm: Tổ Hành chính, Tổ Lái xe và Tổ Vật tư.

ThS Phạm Thị Thùy Trang – Phó trưởng phòng HCVT&TTBYT

Nhân sự Phòng HCVT&TTBYT

Tổ Hành chính Phòng HCVT&TTBYT

Tổ lái xe Phòng HCVT&TTBYT

  1. Cơ sở vật chất

- Phòng HCVT&TTBYT đặt tại tầng 5 khu B.

- Phòng làm việc được trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị văn phòng.

  1. Chức năng nhiệm vụ

a) Chức năng

- Phòng Hành chính-Vật tư và Trang thiết bị y tế là phòng chức năng thuộc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Phòng Hành chính-Vật tư và Trang thiết bị y tế có chức năng tham mưu, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế và công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập kế hoạch về công tác hành chính, văn thư lưu trữ; lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế, vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thiết bị thông dụng theo kế hoạch được duyệt;

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước;

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa, máy móc thông dụng, thiết bị y tế kịp thời;

-  Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện;

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện;

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện;

- Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng, bảo quản, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng, thiết bị y tế của các khoa, phòng trong bệnh viện. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước;

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện;

- Định kỳ đánh giá, báo cáo, nhận xét tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế, vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện trình Giám đốc xem xét, quyết định và chỉ đạo giải quyết. Tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô;

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện;

- Quản lý hồ sơ, sổ sách của phòng và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

  1. Các hoạt động tiêu biểu và thành tích đạt được

- Phòng HCVT&TTBYT nhiều năm liền đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc.

- Phòng HCVT&TTBYT là đầu mối tổ chức nhiều hoạt động như:

Sửa chữa, bảo trì trang thiết bị, máy móc

02553824555