Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thành lập theo Quyết định 213/QĐ-SYT ngày 09/3/2017 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, vị trí đặt tại tầng 4 khu B, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

    * Phụ trách khoa: Bs Lê Thị Lệ Hoanh

    * Điều dưỡng trưởng khoa: Cử nhân: Lương Thị Họp

Tổng số viên chức là 17 người, chia làm 03 tổ:

Tổ hành chính – giám sát: 4 viên chức

Tổ dụng cụ: 6 viên chức

Tổ đồ vải giặt là: 7 viên chức

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  1. Chức năng

          Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm triển khai áp dụng những chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn truyền đạt các thông tin từ hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn đến các khoa phòng, huấn luyện nhân viên và theo dõi việc thực hiện các hoạt động và chính sách kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhân viên làm việc cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn phải làm việc toàn thời gian và toàn tâm, toàn ý với công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

    2.Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm
- Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời

 + Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bện và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện

- Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý

- Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK

  1. Trang thiết bị
  • Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (máy Autoclave): 05 máy
  • Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (máy Sterrad): 01 máy
  • Tủ sấy dụng cụ: 02 tủ
  • Máy hàn bao ép tiệt khuẩn: 03 máy
  • Máy giặt công nghiệp: 03 máy
  • Máy sấy công nghiệp: 02 máy

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

ngày hội vệ sinh tay năm 2019

Phát động chương trình Ngày hội vệ sinh tay năm 2019

Hấp tiệt khuẩn dụng cụ

Cấp phát dụng cụ cho khoa, phòng

IV.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ y tế về Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Liên tục cập nhật các kiến thức mới, tập trung nâng cao các nội dung đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Liên tục cập nhật các kỹ thuật mới và xây dựng các quy trình làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ, quản lý đồ vải.

- Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện: Tỷ lệ nhiễm khuẩn chung và nhiễm khuẩn các vị trí, cơ quan.

– Xây dựng mô hình Đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm (CSSD) đạt tiêu chuẩn.
- Quản lý theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện./

02553824555