Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin
  1. Lịch sử hình thành

Hoạt động công nghệ thông tin đã được bệnh viện chú trọng và triển khai ngay từ khi mới thành lập. Tuy nhiên trong thời gian đầu thành lập bệnh viện do nhân sự còn thiếu, bộ máy chưa hoàn thiện nên tổ CNTT do phòng KHTH-CĐT&QLCL quản lý.

Từ tháng 6 năm 2019, Phòng QLCL&CNTT tách khỏi Phòng KHTH-CĐT&QLCL, thành lập nên Phòng QLCL&CNTT. Phòng QLCL&CNTT khi được thành lập được chia thành 02 Tổ: Tổ QLCL và Tổ CNTT.

  1. Nhân sự

Số lượng cán bộ: Hiện tại Phòng QLCL&CNTT gồm 09 nhân sự, trong đó:

Tổ QLCL: gồm 03 nhân sự, trong đó có 01 BS Y học dự phòng, 01 ThS Quản lý bệnh viện và 01 Cử nhân Quản lý nhà nước.

Tổ CNTT: 02 ThS CNTT và 04 Kỹ sư CNTT.

BS.Bùi Thị Hà Vi – Phụ trách chung Phòng QLCL&CNTT – Tổ trưởng Tổ QLCL.

KS Bùi Hoàng Anh – Tổ trưởng Tổ CNTT.

Hình 1. Nhân sự Phòng QLCL&CNTT

  1. Cơ sở vật chất

- Phòng QLCL&CNTT đặt tại tầng 5 khu B.

- Phòng làm việc được trang bị đầy đủ nội thất và thiết bị văn phòng.

- Phòng máy chủ điều phối toàn bộ hệ thống mạng và máy tính của bệnh viện. Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị để ứng dụng trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ứng dụng hệ thống mạng như: hệ thống Server, máy tính chủ, máy tính con, máy in chuyên nghiệp, hệ thống, linh kiện khắc phục sự cố về hệ thống mạng, máy chiếu cố định và lưu động để phục vụ công tác truyền thông và đào tạo.

  1. Chức năng nhiệm vụ

a) Chức năng

- Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin là phòng chức năng thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin là đầu mối triển khai, tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác chất lượng bệnh viện. - Chịu trách nhiệm quản lý về toàn bộ công tác điều hành, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện. Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của phòng.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng của khoa, phòng. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động của bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

- Phối hợp thực hiện với Ban An toàn người bệnh thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng trong việc thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh;

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Cung ứng đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo kế hoạch được duyệt;

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo quy định của Nhà Nước;

- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về triển khai, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hỗ trợ chuyên môn, chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, quản trị có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống website, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở Y tế, các đơn vị có liên quan;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị;

- Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Giám sát, xử lý độ tin cậy dữ liệu của bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa các báo biểu phù hợp với mẫu biểu quy định;

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi giao.

  1. Các hoạt động tiêu biểu và thành tích đạt được

- Phòng QLCL&CNTT nhiều năm liền đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc.

- Phòng QLCL&CNTT là đầu mối tổ chức nhiều hoạt động như:

 

Hình 2+3. Tập huấn và hướng dẫn triển khai 5S

+ Tổ chức xét duyệt đề án và nghiệm thu đề án cải tiến chất lượng của các Khoa/Phòng:

Hình 4: Tổ chức họp và nghiệm thu đề án cải tiến chất lượng

 

Hình 5: Tiếp đoàn kiểm tra chất lượng Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi

 

Hình 6: Tổng kết hội thi đề án cải tiến chất lượng và hội thi 5S

Hình 7: Giám sát tuân thủ các quy trình: nhận diện người bệnh, giao tiếp ứng xử

Thông tin bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Vui lòng để lại thông tin của quý khách để được tư vấn

02553824555